KPFI PROJEKTS Nr. KPFI-15.2/156

2013. gada novembrī slimnīcā uzsākta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI-15.2/156 “Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija” realizācija

Projekta mērķis – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” katlu mājas ēkai A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes:
· apkures katlu nomaiņa;
· saules kolektoru uzstādīšana.

Aizvietotās enerģijas daudzums 3 400 907 kWh/gadā;
Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 1.0804027 kgCO2/Ls gadā; CO2 ietaupījums 647 701 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 003 542.41, t.sk.
· Finanšu instrumenta finansējums – EUR 842 293.31
· Projekta iesniedzēja līdzfinansējums – EUR 161 249.10

Plānotais projekta ieviešanas laiks – līdz 2014.gada 30. jūnijam

16.04.2014.

Jēkabpils reģionālā slimnīcā turpinās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.KPFI-15.2/156 “Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija” realizācija.
31.10.2013 tika noslēgts līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Nr. KPFI-15.2/156., kas paredzēja, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 003 542.41.
Pēc veiktajām iepirkuma procedūrām divās projekta aktivitātēs – katlumājas rekonstrukcija un būvuzraudzība izveidojās izmaksu sadārdzinājums par kopējo summu EUR 129 272.78. Saskaņā ar atklāta konkursa “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” katlu mājas rekonstrukcija” identifikācijas Nr. JPP 2013/77/KPFI, rezultātiem rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastāda EUR 1 111 245.32(t.sk. PVN 21%). Saskaņā ar publiskā iepirkuma (identifikācijas Nr. JRS-2014/05/M/KPFI) rezultātu būvuzraudzības kopējās izmaksas sastāda EUR 16 577.00 (t.sk. PVN 21%).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” lūdza veikt grozījumus 2013.gada 31.oktobrī noslēgtajā līgumā par projekta „Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija”, Nr.KPFI-15.2/156 īstenošanu, papildinot Līguma speciālo noteikumu 4.punktu ar apakšpunktu 4.3. šādā redakcijā: „4.3. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums EUR 162249,10 un neattiecināmās izmaksas EUR 129272,78, kopā 290521,88 ir saņēmēja pamatkapitālā ieguldītais Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
10.04.2014 tika pieņemts Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmums Nr.141 piešķirt finansējumu EUR 290 522.00 apmērā projekta „Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija”, Nr.KPFI-15.2/156 īstenošanai, ieguldot to SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā.
Pēc līguma grozījumu apstiprināšanas projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 132 815.19, t.sk.
attiecināmās izmaksas- EUR 1 003 542.41, no kurām finanšu instrumenta finansējuns(83.932010%) – EUR 842 293.31, projekta iesniedzēja līdzfinansējums(16.067990%)- EUR 161 249.10
neattiecināmās izmaksas- EUR 129 272.78 (katlumājas rekonstrukcijas un būvuzraudzības sadārdzinājuma izmaksas)
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” katlu mājas ēkai A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, tiek veikti kompleksus energoefektivitātes pasākumi. Tie nepieciešami, jo patlaban katlu mājā, kas nodrošina apkuri un karsto ūdeni visam slimnīcas kompleksam ir uzstādīti ar dabasgāzi kurināmi katli. Dabasgāzes apkures katlu nomaiņa uz šķeldas apkures katliem un saules kolektoru uzstādīšana nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.. Projektā ir izvēlēta alternatīva ar viszemākajām izmaksām – zemākās ekspluatācijas izmaksas ar vislielāko enerģijas ekonomiju.

26.06.2014.

Jēkabpils reģionālā slimnīcā noslēgusiesKlimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.KPFI-15.2/156 “Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija” realizācija.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 1 132 815.19, t.sk.
Tehniskā projekta sagatavošana-4992.87;
Katlumājas rekonstrukcijas būvdarbi-1 111 245.32;
Būvuzraudzība-16 577.00

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” katlu mājas ēkai A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi. Veicot rekonstrukcijas darbus, tika uzstādīti 2 jauni ar šķeldu kurināmi katli, kā arī no jauna uzbūvēta šķeldas noliktava un uz katlumājas un šķeldas noliktavas jumta uzstādīti saules kolektori.

Slimnīca ir liels siltumenerģijas patērētājs. Apkurei ar gāzi gadā tika iztērēti 256 000 eiro. Plānots, ka apkure ar šķeldu varētu izmaksāt aptuveni 75 000 eiro gadā. Vasaras sezonā, kad ir saulains un temperatūra pārsniedz 25 grādus, saules kolektori pilnībā nodrošinātu visu slimnīcu ar silto ūdeni. Ņemot vērā iepriekš minēto turpmāk slimnīcā būtiski tiks samazinātas izmaksas par apkuri un silto ūdeni.

Katlumājas rekonstrukcijas būvdarbi tika uzsākti februāra beigās un noslēdzās 30.05.2014, kad tika parakstīts pieņemšana-nodošanas akts.

Rekonstrukcijas darbu ģenerāluzņēmējs-SIA „Jēkabpils PMK” sadarbībā ar SIA „AGB Serviss”, kas veica šķeldas katlu piegādi un uzstādīšanu un SIA „SolarM Pro”, kas piegādāja un uzstādīja saules kolektorus.

Tehniskā projekta izstrādi veica SIA „LK projektu grupa”, būvuzraudzību- AS Inspecta Latvia.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201