TRAUKSMES CELŠANA

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes celšana?

 • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
 • trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Par kādiem iespējamiem pārkāpumi var celt trauksmi SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”?

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • korupciju;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējumu;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlēja ziņojums un tā iesniegšana

 • ziņojums ir parakstīts;
 • uz iesnieguma jānorāda, ka tas ir „TRAUKSMES ZIŅOJUMS”;
 • trauksmes celšanai SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” aicinām aizpildīt pievienoto veidlapu, kuru variet lejupielādēt šeit.
 • trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
  nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: trauksme@jrslimnica.lv parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu uz adresi: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils , LV-5201, ar atzīmi ”Trauksmes ziņojums”.

 


Saistītā informācija

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma
Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas 2.pielikums shēma
Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapa

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201