REKVIZĪTI

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Reģ.nr. 50003356621
PVN reģ.nr. LV 50003356621
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV22 UNLA 0009 0034 6736 8

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201