ERAF PROJEKTS Nr. 4.2.2.0/21/A/027

06/02/2023

2022.gada 22.augustā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 4.2.2.0/21/A/027 par projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu.

Projekta mērķis: samazināt primārās enerģijas patēriņu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”Ambulatorās daļas ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

  1. Projekta vadības nodrošināšana.
  2. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (energo sertifikācija).
  3. Autoruzraudzība.
  4. Būvuzraudzība.
  5. Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
  6. Informatīvie un publicitātes pasākumi.

 

Projektasa sniedzamie rezultāti – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 219 431,63 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 6.688 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 032 618,75 EUR, tajā skaitā 877 725,94 EUR Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, pašvaldības finansējums 154 892,81 EUR.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”ietvaros.

03/05/2023

 

Projekta ietvaros periodā janvāris-aprīlis ir paveiktas visas 2023.gada veicamajām projekta darbībām nepieciešamās iepirkumu procedūras (siltummezgla projektēšanas darbiem, fasādes vienkāršotās atjaunošanas un siltummezgla pārbūves darbiem, divām autoruzraudzībām un divām būvuzraudzībām), kas ir noslēgušās ar rezultātu, lai būtu iespējams uzsākt projektā paredzētās aktivitātes.
Projektā ietvertās paveiktās darbības:
– būvprojekta izstrāde (norobežojošo konstrukciju siltināšanai)
– energosertifikāta izstrāde
– apkures sistēmas rekonstrukcija
– ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

Projektā ietvertās veicamās darbības 2023.gadā:
– būvprojekta izstrāde (iekšējā siltummezgla pārbūvei)
– norobežojošo konstrukciju siltināšana
– iekšējā siltummezgla pārbūve
– autoruzraudzība
– būvuzraudzība
– energosertifikāta izstrāde pēc būvdarbiem
– publicitāte

Projekta grozījumos ietvertās projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 1 467 261,71 EUR, tsk.:
– Projekta kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 1 032 618,75 EUR, tsk.:
– 877 725,94 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
– 154 892,81 EUR pašvaldības līdzfinansējums

– Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 434 642,96 EUR, tsk.:
– 400 540,59 EUR pašvaldības (publiskās) neattiecināmās izmaksas,
– 34 102,37 EUR SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (privātās) neattiecināmās izmaksas

Projekts atbilst Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Rīcību plāna stratēģiskā mērķa Nr. 1 – Skaitliski stabila, sociāli vienota, radoša, izglītota un aktīva sabiedrība, vidēja termiņa prioritātes Nr. 5 Daudzveidīga veselības un sociālā aprūpe, rīcību virziena Nr. 13 – Daudzpusīgi veselības aprūpes pakalpojumi, uzdevuma Nr. 16 – Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, rīcībai Nr. 16.1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, kā arī Investīciju plāna projektam Nr. 65 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” energoefektivitātes uzlabošana.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

01/08/2023

 

Projekta ietvaros periodā maijs-jūlijs paveikts sekojošais: 2023.gada 11.maijā ir noslēgti visi projekta atlikušo aktivitāšu realizācijai nepieciešamie līgumi (siltummezgla projektēšanas, autoruzraudzības un pārbūves darbiem; fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbiem, to autoruzraudzībai un divām būvuzraudzībām), un ar 2023.gada 11.maiju ir uzsākti siltummezgla projektēšanas darbi, un pēc būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildīšanas ar 2023.gada 2.jūniju ir uzsākti fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi.

Saskaņā ar 29.06.2023. noslēgtajiem projekta grozījumiem:

Projektā ietvertās paveiktās darbības 439 548,15 EUR apmērā:
– apkures sistēmas rekonstrukcija
– ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

Ārpus projekta paveiktās darbības 10 648 EUR apmērā:
– būvprojekta izstrāde (norobežojošo konstrukciju siltināšanai)
– energosertifikāta izstrāde

Projektā ietvertās veicamās darbības 2023.gadā 993 611,22 EUR apmērā:
– norobežojošo konstrukciju siltināšana, tsk. energosertifikāta izstrāde pēc būvdarbiem
– iekšējā siltummezgla pārbūve
– publicitāte (pagaidu informatīvais stends apvienots ar būvtāfeli, interneta relīzes)

Ārpus projekta veicamās darbības 2023.gadā 23 454,37 EUR apmērā:
– būvprojekta izstrāde (iekšējā siltummezgla pārbūvei)
– 2 autoruzraudzības
– 2 būvuzraudzības
– publicitāte (pastāvīgā plāksne)
– energosertifikāts pēc būvdarbiem

Projektā ietvertās kopējās plānotās izmaksas sastāda 1 433 159,37 EUR, tsk.: publiskās attiecināmās izmaksas 1 032 618,75 EUR, tsk.: 877 725,94 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 154 892,81 EUR pašvaldības līdzfinansējums; publiskās neattiecināmās izmaksas 400 540,62 EUR pašvaldības finansējums.

Projektā neiekļaujamās izmaksas 34 102,37 EUR SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” finansējums (projektēšanas, energosertifikāta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, publicitāte).

Pavisam kopējās projekta plānotās izmaksas sastāda 1 467 261,74 EUR.

Projekts atbilst Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Rīcību plāna stratēģiskā mērķa Nr. 1 – Skaitliski stabila, sociāli vienota, radoša, izglītota un aktīva sabiedrība, vidēja termiņa prioritātes Nr. 5 Daudzveidīga veselības un sociālā aprūpe, rīcību virziena Nr. 13 – Daudzpusīgi veselības aprūpes pakalpojumi, uzdevuma Nr. 16 – Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, rīcībai Nr. 16.1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, kā arī Investīciju plāna projektam Nr. 65 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” energoefektivitātes uzlabošana.
Projekts ir vērsts uz energoefektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā tiks samazināti izdevumi par energoapgādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošā ēkā – Ambulatorās daļas ēkā Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, ar kadastra Nr. 56010021223001.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

29/11/2023

 

Projekta ietvaros periodā augusts-oktobris paveikts sekojošais: turpinājās jūnijā uzsāktie fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi (cokola, gaismas šahtu un lietus ūdens novadjoslas, ēkas fasāžu apdares, fasādes apgaismojums būvdarbi, kāpņu un ēkas jumta rekonstrukcijas darbi, pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana darbi, zibens aizsardzības sistēmas izbūves darbi),  kam plānotais termiņš ir  04.12.2023., un veikti iekšējā siltummezgla projektēšanas un pārbūves darbi, kas noslēdzās 31.10.2023.

Paralēli divu objektu būvdarbiem tika veiktas arī 2 autoruzraudzības
un 2 būvuzraudzības.

Projekts ir vērsts uz energoefektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā tiks samazināti izdevumi par energoapgādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošā ēkā – Ambulatorās daļas ēkā Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, ar kadastra Nr. 56010021223001.

 

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201