ERAF PROJEKTS Nr. 4.2.2.0/21/A/027

06/02/2023

2022.gada 22.augustā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 4.2.2.0/21/A/027 par projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu.

Projekta mērķis: samazināt primārās enerģijas patēriņu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”Ambulatorās daļas ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

  1. Projekta vadības nodrošināšana.
  2. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (energo sertifikācija).
  3. Autoruzraudzība.
  4. Būvuzraudzība.
  5. Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
  6. Informatīvie un publicitātes pasākumi.

 

Projektasa sniedzamie rezultāti – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 219 431,63 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 6.688 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 032 618,75 EUR, tajā skaitā 877 725,94 EUR Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, pašvaldības finansējums 154 892,81 EUR.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”ietvaros.

03/05/2023

 

Projekta ietvaros periodā janvāris-aprīlis ir paveiktas visas 2023.gada veicamajām projekta darbībām nepieciešamās iepirkumu procedūras (siltummezgla projektēšanas darbiem, fasādes vienkāršotās atjaunošanas un siltummezgla pārbūves darbiem, divām autoruzraudzībām un divām būvuzraudzībām), kas ir noslēgušās ar rezultātu, lai būtu iespējams uzsākt projektā paredzētās aktivitātes.
Projektā ietvertās paveiktās darbības:
– būvprojekta izstrāde (norobežojošo konstrukciju siltināšanai)
– energosertifikāta izstrāde
– apkures sistēmas rekonstrukcija
– ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

Projektā ietvertās veicamās darbības 2023.gadā:
– būvprojekta izstrāde (iekšējā siltummezgla pārbūvei)
– norobežojošo konstrukciju siltināšana
– iekšējā siltummezgla pārbūve
– autoruzraudzība
– būvuzraudzība
– energosertifikāta izstrāde pēc būvdarbiem
– publicitāte

Projekta grozījumos ietvertās projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 1 467 261,71 EUR, tsk.:
– Projekta kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 1 032 618,75 EUR, tsk.:
– 877 725,94 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
– 154 892,81 EUR pašvaldības līdzfinansējums

– Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 434 642,96 EUR, tsk.:
– 400 540,59 EUR pašvaldības (publiskās) neattiecināmās izmaksas,
– 34 102,37 EUR SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (privātās) neattiecināmās izmaksas

Projekts atbilst Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Rīcību plāna stratēģiskā mērķa Nr. 1 – Skaitliski stabila, sociāli vienota, radoša, izglītota un aktīva sabiedrība, vidēja termiņa prioritātes Nr. 5 Daudzveidīga veselības un sociālā aprūpe, rīcību virziena Nr. 13 – Daudzpusīgi veselības aprūpes pakalpojumi, uzdevuma Nr. 16 – Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, rīcībai Nr. 16.1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, kā arī Investīciju plāna projektam Nr. 65 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” energoefektivitātes uzlabošana.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201