IZSOLE

10/02/2023
Norādes-7-1-1200x848.png

 

  1. Izsolāmais Objekts: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” nekustamais īpašums, Artilērijas iela 18, Jēkabpils, Jēkabpils novads, ar kadastra numuru 56010011603, kas sastāv no viena zemes gabala 7905 m2 platībā uz kura atrodas trīs ēkas:

– slimnīca (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 001), 2761,5 m2,

– ēdnīca (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 002) 778,5 m2,

– garāža (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 003), 114,8 m2

 

  1. Izsoles laiks un vieta: 2023.gada 17.martā, plkst.14:00, Stadiona iela 1, Jēkabpils, Slimnīcas Ambulatorās nodaļas ēkā, 4.stāvā, valdes priekšsēdētāja kabinetā.

 

  1. Pieteikumu iesniegšana: Pieteikumu par piedalīšanos Izsolē jāiesniedz līdz 2023. gada 16.martam, plkst. 16:00, pa pastu: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, vai klātienē: Stadiona iela 1, Jēkabpilī, Ambulatorās nodaļas ēkas 4.stāvā, vai uz e-pastu: info@jrslimnica.lv ar norādi “Pieteikums izsolei Artilērijas 18”

 

  1. Izsoles sākumcena – 46800,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

 

  1. Nodrošinājuma apmērs, dalības maksa un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekam, līdz reģistrācijai jāiemaksā:

– nodrošinājums 10% apmēra no objekta sākumcenas, t.i. 4680,00 EUR

dalības maksa 50,00 EUR.

Pārskaitījuma rekvizīti:

Saņēmējs: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV22UNLA0009003467368

Maksājuma mērķis: Izsoles nodrošinājums, izsoles dalības maksa.

 

  1. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

 

  1. Samaksas kārtība: Nosolītā summa par pirkumu jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par norēķinu saņemšanas dienas.
  2. Papildu informācija: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” interneta vietnē: www.jrslimnica.lv/izsole. Kontaktpersona: Arnis Stupāns, tālrunis: 23223726

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201