IZSOLE

 1. Izsolāmais Objekts: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” nekustamais īpašums,Artilērijas iela 18, Jēkabpils, Jēkabpils novads, ar kadastra numuru 56010011603, kas sastāv no viena zemes gabala 7905 m2 platībā uz kura atrodas trīs ēkas:
 • slimnīca (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 001), 2761,5 m2,
 • ēdnīca (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 002) 778,5 m2,
 • garāža (kadastra apzīmējumu 5601 001 1603 003), 114,8 m2
 1. Izsoles laiks un vieta: 2023.gada 18.jūlijā, plkst.10,00, Stadiona iela 1, Jēkabpils, Slimnīcas Ambulatorās nodaļas ēkā, 4.stāvā, valdes priekšsēdētāja kabinetā. 
 1. Pieteikumu iesniegšana: Pieteikumu par piedalīšanos Izsolē jāiesniedz līdz 2023. gada 17.jūlija, plkst. 12,00, pa pastu: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, vai klātienē: Stadiona iela 1, Jēkabpilī, Ambulatorās nodaļas ēkas 4.stāvā, vai uz e-pastu: info@jrslimnica.lv ar norādi “Pieteikums izsolei Artilērijas 18” 
 1. Izsoles sākumcena52 000 EUR, solis – 100,00 EUR.
 1. Nodrošinājuma apmērs, dalības maksa un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekam, līdz reģistrācijai jāiemaksā:

 • nodrošinājums 10% apmēra no objekta sākumcenas, t.i. 5200,00 EUR
 • dalības maksa 50,00 EUR.

Pārskaitījuma rekvizīti:

Saņēmējs: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV22UNLA0009003467368

Maksājuma mērķis: Izsoles nodrošinājums, izsoles dalības maksa.

 1. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli 
 1. Samaksas kārtība: Nosolītā summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc norēķinu saņemšanas dienas.
 2. Papildu informācija: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” interneta vietnē: www.jrslimnica.lv/izsole. Kontaktpersona: Arnis Stupāns, tālrunis: 23223726
Izsoles noteikumi (.docx, 34 KB)

 

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201