PROJEKTS Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006

26.09.2011.

Parakstīts līgums Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 ar Veselības ekonomikas centra Eiropas Savienības fondu departamenta Sadarbības iestādi parprojekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta”

Projekta mērķis
ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Jēkabpils pilsētas, kā arī Jēkabpils slimnīcas apkalpes reģiona iedzīvotājiem, paaugstinot Jēkabpils reģinānālās slimnīcas kā daudzprofilu reģionālās slimnīcas energoresursu izmantošanas efektivitāti, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādejādi
paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot šādu darbību veikšanu:
1. Informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros ir plānots popularizēt ES fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot stendus un plāksnes projekta aktivitāšu īstenošanas vietās.
2. Infrastruktūras attīstība:
2.1. paredzot jaunas divstāvu piebūves celtniecību jau esošajai 5-stāvu slimnīcas ēkai, kuras pirmajā stāvā tiktu izvietota infekciju nodaļa, kura patreiz atrodas vecā ēkā, kas celta pagājušā gadsimta sākumā, un otrajā stāvā paredzētas telpas dienas stacionāram.
2.2. paredzot turpināt slimnīcas ēku iekšējās renovācijas darbus ķirurģijas un terapijas tipa profilu nodaļās, kas tika uzsākti realizējot 1. kārtas ERAF projektu„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”, tādejādi uzlabojot pacientu ārstēšanās apstākļus slimnīcas nodaļās, samazinot intrahospitālo infekciju risku, kā arī nodrošinot atbilstošu vidi personāla darba vajadzībām.
2.3. paredzot turpināt slimnīcas ēku ārējo rekonstrukciju (uroloģijas, terapijas nodaļas 2-stāvu ēka), kas tika uzsākta realizējot 1. kārtas ERAF projektu„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti” , tādejādi samazinot apkures izmaksas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda-LVL 1 415 272.64, t.sk.
ERAF līdzfinansējums 84,21%-LVL 1 191 801,07
Privātais finansējums-15,79%-LVL 223 471,57
Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš-2013.gada 30. jūnijs

29.05.2012.

Projekta Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācijas gaitā patreiz pabeigrtas aktivitātes:
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,
Skiču un tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība SIA „Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5-stāvu rekonstrukcijai ar infekciju slimību un dienas stacionāra piebūvi, kā arī aktivitāte
2.1.3. Tehniskā projekta neatkarīgā ekspertīze

SIA „AAC birojs” izstradājis skiču un tehnisko projektu.
2012. gada maija mēnesī plānots izsludināt atklātu konkursu projekta aktivitātei 2.1. 5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2 stāvu piebūvi

14.09.2012.

Projekta Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācijas gaitā patreiz uzsāktas sekojošas aktivitātes:
2.1.4
5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2- stāvu piebūvi, kurā tiks izvietotas infekcijas slimību
un dienas stacionāra nodaļas

Saskaņā ar SIA „AAC birojs” izstrādāto tehnisko projektu būvdarbus veiks SIA „Jēkabpils PMK
21.08.2012 parakstīts līgums Nr. ERAF 2012/08/02 ar Būvuzņēmēju par rekonstrukcijas būvdarbiem.
Patreiz norit darbs pie būvlaukuma sagatavošanas.

2.1.5.
Autoruzraudzība.

2.1.6.
Būvuzraudzība

14.12.2012.

Projekta Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācijas gaitā turpinās aktivitātes:
2.1.4 5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2- stāvu piebūvi ieviešana.
Šobrīd uzbūvēts 2-stāvu ēkas ārējais korpuss, kurā tiks izvietotas infekcijas slimību un dienas stacionāra nodaļas.
Šobrīd vēl tiek veikta jumta izbūve, ir uzsākti iekšdarbi un inženiertehnisko komunikāciju izbūve.
Būvdarbi norit saskaņā ar plānoto grafiku.

Būvdarbu realizācijas gaitā tiek veikta tehniskā projekta autoruzraudzība, kā arī celtniecības darbu būvuzraudzība.

Būvniecības laikā vienu reizi nedēļā tiek organizētas sanāksmes, kurās piedalās SIA „Jēkabpils reģionālās slimnīcas” pārstāvji un būvdarbu izpildītāja SIA „Jēkabpils PMK” atbildīgie speciālisti, kuri regulāri informē par celtniecības darbu norisi.

13.01.2013.

Projekta Nr.3/DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācijas gaitā turpinās aktivitātes:
2.1.4 5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2- stāvu piebūvi ieviešana
Šobrīd pilnībā pabeigta 2-stāvu ēkas ārējais korpusa izbūve, kurā tiks izvietotas infekcijas slimību un dienas stacionāra nodaļas
Saskaņā ar plānoto būvdarbu grafiku pašreiz norit iekšdarbi un inženiertehnisko komunikāciju izbūve .

Būvdarbu realizācijas gaitā tiek veikta tehniskā projekta autoruzraudzība, kā arī celtniecības darbu būvuzraudzība.

Būvniecības laikā vienu reizi nedēļā-katru otrdienu notiek sanāksmes, kurās piedalās SIA „Jēkabpils reģionālās slimnīcas” pārstāvji un būvdarbu izpildītāja SIA „Jēkabpils PMK” atbildīgie speciālisti, būvuzraugs J.Šesters, autoruzraugs A.Cikanovičs. Sanāksmēs tiek analizēta būvdarbu norise, identificētas problēmas, pārrunāti iespējamie risinājumi.

28.06.2013.

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pilnībā pabeigta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam projektu realizācija.

Laika periodā no 2009. augusta līdz 2013.gada 30.jūnijam SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” tika realizēti 2 ERAF projekti:
1. Nr3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”

PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS – LVL 2 478 275.00,

ERAF finansējums LVL 2 106 533.75 –
Valsts budžets LVL 327 380.13 –
Pašvaldības finansējums LVL 44 361.12

Veicot renovācijas darbus slimnīcas 5-stāvu ēkā izvietotajās nodaļās pilnībā tika nomainīta iekšējā siltumapgādes sistēma (telpās uzstādīti radiatori ar temperatūras regulēšanas sistēmu, jaunie cauruļvadi samazina siltuma zudumus siltumapgādes sistēmā), iekšējie elekrotīkli (telpās izvietotas ekonomiskās spuldzes, slēdži atbilstoša apgaismojuma nodrošināšanai telpās atbilstoši darba režīmam un diennakts laikam) kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas (telpās nomainīta vecā santehnika, kurai bija nepieciešami bieži remonti), veikta iekštelpu renovācija (nomainītas visas vecās durvis). Tika uzsākti iekšējās renovācijas darbi terapijas un tuberkulozes nodaļu telpās, kuras izvietotas ambulatorā korpusa pirmajā stāvā un divstāvu ēkā, kur izvietotas uroloģijas un terapijas nodaļas.
Realizējot projektu slimnīcas divstāvu ēkā, kur izvietotas uroloģijas un terapijas nodaļas, veikti arī ārējās rekonstrukcijas darbi – nomainīti logi, veikta jumta seguma nomaiņa, kā arī jumta pārseguma siltināšana.
Lai pilnībā pabeigtu jau uzsāktos renovācijas un rekonstrukcijas darbus slimnīcas divstāvu ēkā un terapijas nodaļā, kura izvietota ambulatorās daļas ēkā Stadiona ielā 1, kā arī veiktu 5-stāvu ēkas rekonstrukciju ar 2-stāvu piebūvi, kurā jaunās telpās tiks izvietota infekciju slimību un dienas stacionāra nodaļas, 2011. gada septembrī tika uzsākta

2. ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/1 l/IPIA/VEC/006 / „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācija.

PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS-LVL 1 619 870.85
■ Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: LVL 1 415 272.64
– ERAF flnansējums – LVL 1 191 801.07
– Valsts budžets – LVL 82 019.26
– Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – LVL 141 452.31
■ Projekta neattiecināmās izmaksas: LVL 204 598.21 (Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums)
Realizējot šo projektu 2011.gada beigās pilnībā tika pabeigti renovācijas un rekonstrukcijas darbi un izbūvēts lifts slimnīcas 2-stāvu ēkā, kā arī pilnībā pabeigti renovācijas darbi terapijas un tuberkulozes nodaļu telpās, kuras izvietotas ambulatorā korpusa pirmajā stāvā.

Projekta ietvaros tika uzbūvēta jauna 2-stāvu piebūve jau esošajam 5-stāvu korpusam un veikti ēkas teritorijas labiekārtošanas darbi. Jaunās ēkas pirmajā stāvā tiks izvietota infekciju slimību nodaļa, kas patreiz strādā mūsdienu prasībām neatbilstošās telpās, savukārt 2-stāvā darbu uzsāks dienas stacionārs.

2 REALIZĒTO ERAF PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS – LVL 4 098 145.85
– ERAF finansējums – LVL 3 298 334.82
– Valsts budžets – LVL 409 399.39
– Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums- LVL 390 411.64

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201